PPA Wise UV

ระบบสแกนใต้ท้องรถ

เรามั่นใจในการรักษาความปลอดภัยด้วย ระบบกล้องถ่ายภาพสแกน และตรวจสอบใต้ท้องรถยนต์ PPA Wise UV โดยจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่นการทำลายล้างด้วย Car Bomb, การซุกซ่อนระเบิดไว้ใต้ทองรถ ฯลฯ

PPA Wise UV มีความเป็นเลิศในการอ่านหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่แม่นยำ ทำให้ไม่มีจุดอ่อนในการค้นหาและเปรียบเทียบภาพใต้ท้องรถยนต์กับครั้งก่อน

PPA Wise UV

ระบบตรวจจับใต้ท้องรถอัจฉริยะ PPA UV License plate มีจุดประสงค์เพื่อ การตรวจจับวัตถุต้องสงสัยเพื่อรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุด ในกรณีของระบบตรวจจับใต้ท้องรถอัจฉริยะของ PPA ระบบจะตรวจจับป้ายทะเบียนของยานพาหนะ ใต้ท้องรถ รวมถึงวัตถุแปลกปลอมหรือสิ่งต้องสงสัยโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อพบเหตุฉุกเฉินระบบจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยดำเนินการต่อได้อย่างรวดเร็ว

หลักการทำงานของระบบ PPA Wise UV

เมื่อมีรถวิ่งเข้าผ่านระบบครั้งแรก ระบบจะทำการบันทึกภาพใต้ท้องรถครั้งแรกของรถคันดังกล่าวเอาไว้ และเมื่อมีรถคันเดิมเข้ามาระบบอีกครั้งระบบจะทำการเปรียบเทียบภาพใต้ท้องรถภาพก่อนหน้ากับภาพปัจจุบัน ว่ามีสิ่งแปลกปลอมถูกติดตั้งเอาไว้ใต้ท้องรถหรือเปล่า ถ้าหากมีวัตถุแปลกปลอม ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปให้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อให้ เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ ได้ทันท่วงที

คุณสมบัติของระบบสแกนใต้ท้องรถ

• ความถูกต้องในการอ่านป้ายทะเบียน 99%
• รองรับการใช้งานได้ทุกสภาพแสง
• ที่ตัวเครื่องมีไฟ LED ส่องสว่างเมื่อมีรถเข้ามาในเซ็นเซอร์ไฟจะติด
• สามารถที่จะบันทึกภาพป้ายทะเบียน พร้อมกับภาพใต้ท้องรถ
• อ่านชื่อจังหวัด / ชื่อเมืองป้ายต่างประเทศ
• รองรับ รถยนต์ทั่วไป
• รองรับ รถบริการธุรกิจ รถบริการทัศนาจร และรถบริการให้เช่า
• รองรับ รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต,รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล
• รองรับ รถทหารบก รถทหารเรือ รถทหารอากาศ รถกองทัพไทย
• รองรับ รถตํารวจ
• รองรับ ป้ายต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า กำพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์
• ระบบรองรับความเร็วในการตรวจจับสูงสุดที่ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
• Auto Alert แนะนําตําแหน่งที่มีโอกาสเป็นวัตถุแปลกปลอม โดยการเปรียบเทียบภาพถ่ายใต้ท้องรถ เมื่อรถผ่านระบบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (เวลาประมวลผลเพิ่มเป็น 4 วินาทีต่อคัน)
• การแนะนําตําแหน่งที่มีโอกาสเป็นวัตถุแปลกปลอมสูง โดยการเปรียบเทียบภาพถ่ายใต้ท้องรถ
• มีระบบแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งต้องสงสัย
• ระบบรองรับการแยกประเภทรถยนต์ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน, รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน, รถยนต์สี่ล้อส่วนบุคคล, รถบริการธุรกิจ รถบริการทัศนาจร และรถบริการให้เช่า, รถโดยสารประจําทาง, รถโดยสารขนาดเล็ก, รถโดยสารไม่ประจําทาง, รถกระบะบรรทุกหรือรถตู้, รถบรรทุกไม่ประจําทาง, รถบรรทุกส่วนบุคคล
• รองรับการอ่านและแปลง ตัวอักษร ตัวเลข และจังหวัด พร้อมทั้งแสดง วัน เวลา และสถานที่ได้ ของรถคันดังกล่าว
• มีระบบแจ้งเตือน Memberlist, Blacklist
• มีระบบจัดเก็บข้อมูลลงในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถลบข้อมูลแบบอัตโนมัติกรณีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใกล้เต็มได้
• รองรับการจัดเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวจัดเก็บข้อมูล(Harddisk)
• รองรับการจัดเก็บภาพป้ายทะเบียนโดยสามารถค้นหาข้อมูลภาพป้ายทะเบียน หรือป้ายทะเบียน Memberlist, Backlist ได้
• มีระบบอ่านออกเสียงแจ้งเตือน Blacklist เมื่อมีรถต้องสงสัยเข้าผ่านระบบ
• สามารถทำงานแบบ Real Time ได้
• สามารถทำงานแบบเชื่อมต่อเครือข่ายใหญ่ได้
• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้
• รองรับการ Export ข้อมูลในรูปแบบ Browser , Microsoft excel ได้
• จํานวนวันบันทึกภาพนิ่งต่อเนื่อง ( ภาพใต้ท้องรถ, ป้ายทะเบียน, crop, ผู้ขับขี่, ตัวอย่าง กรณีตั้งค่าบันทึกภาพป้ายทะเบียน 2MP และลบภาพเก่าอัตโนมัติเมื่อถึง 450GB)กรณีทางเข้าออกสถานที่ทั่วไปประมาณ 500 คัน/ช่องทาง/วันไม่บันทึกภาพ crop บันทึกได้ประมาณ 150 วัน

สามารถดูข้อมูลของ PPA Wise UV เพิ่มเติมได้จาก Datasheet

.

.

.

.

โครงการที่ติดตั้ง

ศาลยุติธรรม

กองทัพเรือ